Samen werken aan de toekomst
Medezeggenschapsraad (MR)
 

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders en het personeel op onze school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de 'formele' gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het beleid van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

De samenstelling van de MR 2018-2019 is als volgt:

 Oudergeleding  Functie
 Menno van der Meulen  Voorzitter
 Tobias Noordhof  Tevens lid GMR
 Helga Duijfjes  
 Personeelsgeleding  
 Chantal Eijndhoven  
 Sandra van Dijk  Secretaris
 
Om in contact te komen met de MR kan een mail gestuurd worden naar mr@agnesschool.nl
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Agnesschool is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt het gemeenschappelijke belang voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek.