Samen werken aan de toekomst
Ouderraad (OR)
 
De OR bestaat uit enkele ouders en een teamlid. Zij coördineren diverse projecten en ondersteunen bij grote activiteiten zoals vieringen, schoolreisje en ouderavonden. De OR is een uitvoerend orgaan en heeft geen rol in het beleid. Wel adviseren zij de MR over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De samenstelling van de OR is als volgt: 

 
 OR leden  Functie
 Gabriella Kemkes  Voorzitter
 Margot den Hartog  Secretaris
 Merelyn Spée                                        Penningmeester
 Kitty Kranenburg  
 Tirza Jansen  
 Inge Oostrom  
 Sandra Althof  
 Mayte Tena Barreiro  
 Sharon de Ruwe  
 Rianne Dunsbergen                                          
 Mariet Rijkse  
 Jessica van Engelen  Leerkracht contactpersoon team


Vrijwillige Ouderbijdrage
 
De ouderraad van de school vraagt een vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan diverse festiviteiten en activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de eerste vergadering van de ouderraad in het nieuwe schooljaar. De penningmeester brengt tijdens deze vergadering verslag uit over de besteding van de ontvangen ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar.  


Het is gebruikelijk om een jaarvergadering te houden waar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld. Er is helaas nauwelijks belangstelling meer voor een  jaarvergadering. De ouderraad organiseert om die reden geen jaarvergadering meer. Ouders kunnen bij de penningmeester van de ouderraad informatie verkrijgen met betrekking tot de begroting en de uitgaven.  De medezeggenschapsraad verleent instemming aan de hoogte van de ouderbijdrage.