Samen werken aan de toekomst
Verlof

Wij verzoeken u verlof, voor bijv. een huwelijksjubileum, schriftelijk aan te vragen op het daartoe bestemde formulier (via onze website beschikbaar). Wij verzoeken u afspraken met dokter, logopedist, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen, zodat de kinderen niet te veel lesuren missen. Kinderen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven, vallen onder het "vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim" en moeten gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
 
Zodra uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind jarig is.
 
In de meeste gevallen bestrijkt de basisschool een periode van 8 jaar en eindigt als de leerling 12 jaar oud is. De basisschoolperiode eindigt in ieder geval op het einde van het schooljaar waarin de leerling 14 jaar is geworden, maar ook als de leerling naar oordeel van het team eerder geschikt is om naar het vervolgonderwijs over te stappen.

 

 
Leerplicht

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Elk kind moet gewoon elke dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders kan worden toegestaan hun kind tijdelijk niet naar school te laten gaan.
 
Vakantie buiten de schoolvakantie (art. 11 onder f en art. 13a)
Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in alle gevallen tijdig overleg plegen met de directeur van de school. Een zorgvuldige behandeling van aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties dient het belang van de leerling, de ouders en de school. Samenwerking is daarin steeds de hoofdzaak.
 
Bij de wetswijziging in 1994 is nadrukkelijk bepaald dat de mogelijkheden om -buiten de schoolvakanties- verlof te krijgen voor een gezinsvakantie, beperkt zijn tot die gevallen waar het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om een gezinsvakantie  binnen de schoolvakanties te organiseren. Uit de parlementaire behandeling en de rechtspraak blijkt dat gedacht kan worden aan beroepen in de agrarische sector, de horeca of de toeristische sector.
 
De bevoegdheid om een beroep op deze vrijstelling te beoordelen ligt bij de directeur van de school, die op de aanvraag schriftelijk een besluit moet nemen. Een dergelijk besluit is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht, zowel van een directeur van een openbare school als van een directeur van een bijzondere school. In het besluit moet worden aangegeven dat ouders bezwaar tegen het besluit kunnen aantekenen.
Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar, en dan voor ten hoogste tien schooldagen worden verleend; deze periode mag nooit samenvallen met de eerste twee weken van een schooljaar.
De leerplichtambtenaar heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het hier bedoelde extra vakantieverlof. Wel kan de leerplichtambtenaar een adviserende rol spelen op verzoek van de directeuren.
 
Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14)
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Wanneer het om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat (in één keer, of in een paar gevallen bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een beslissing te nemen op een dergelijk verzoek van de ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of wanneer de aparte gevallen bij elkaar opgeteld hier bovenuit komen), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een beslissing. De leerplichtambtenaar moet uiteraard de opvatting van de directeur kennen (in art. 14 van de leerplichtwet staat dat het hoofd van de school gehoord moet worden).
 
Een beslissing op een aanvraag tot verlof wegens andere gewichtige omstandigheden is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht.
 
Voor het verlenen van verlof in geval van gewichtige omstandigheden is een aantal richtlijnen opgesteld.


 Verlof kan worden verleend:
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, voor de duur van de verplichting.
 • Voor verhuizing, ten hoogste één dag.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten.
 • Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; duur in overleg met de directeur van de school.
 • Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten:
 • in de eerste graad: ten hoogste vier dagen,
 • in de tweede graad: ten hoogste twee dagen,
 • in de derde graad: ten hoogste één dag.
 • Bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden.
 • Gezinsuitbreiding: ten hoogste één dag.
 • Overige gewichtige omstandigheden: geldt alleen in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport of dergelijke. Dit wordt beoordeeld door de directeur van de school. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden overlegd waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
 
Tenslotte zijn er echte uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden. De regering heeft daarbij wel aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en de invloed van de ouders of het kind liggen.

 
Geen redenen voor verlof:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
 • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben
 
Religieuze feest- en gedenkdagen
De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult, maar de ouders moeten dit ruim van tevoren aan de school laten weten.
Voorbeelden:
Voor Hindoes:             het Divali- en het Holifest 
Voor Moslims:             het Offer- en Suikerfeest
Voor Joden:                het Joods Nieuwjaar; de Grote Verzoendag; Loofhutten-, Slot-, Paas- en het Wekenfeest
Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest.
 
Meer informatie:
U kunt meer informatie krijgen over alles wat met de leerplicht samenhangt bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente IJsselstein,
mevr. A.N. Kersten, tel. 030-6861753
mevr. A. Warning,    tel. 030-6861831
 
   
Bericht van de leerplichtambtenaar
Gemeente IJsselstein:


Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
 
Nee! De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
 
1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.
 
Bij verzuim is de directeur van de school verplicht een melding te sturen aan de leerplichtambtenaar.
 
Als ouders van een leerling een aanvraag voor extra vakantieverlof hebben ingediend en deze aanvraag is geweigerd, heeft leerplicht de volgende afspraken met de scholen gemaakt:
 
Als de leerling niet op school is op de aangevraagde dag, hetzij door een ziekmelding, hetzij zonder melding, zal de directeur telefonisch contact opnemen met het huisadres. Bij geen gehoor zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht en deze gaat vervolgens op huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is. Mocht dit niet het geval zijn, zullen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op het Stadhuis bij de leerplichtambtenaar om een verklaring af te leggen. Afhankelijk van de verklaring, kan de leerplichtambtenaar besluiten een proces verbaal op te maken.
 
Ook als ouders geen aanvraag voor verlof hebben gedaan maar er wel een vermoeden is van afwezigheid vanwege vervroegde vakantie neemt de directeur contact op met leerplicht en zal leerplicht actie ondernemen.
 


Schorsing
Er is sprake van schorsing, als het schoolbestuur of de directie onmiddellijk moet optreden bij ernstig ongewenst gedrag van de leerling waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht en men tijd nodig heeft om naar een oplossing te zoeken.
 
De schoolleiding kan een leerling schorsen per voorval, met opgave van redenen, na overleg met leerling, ouders en de groepsleerkracht, voor een periode van maximaal 1 week. Het besluit van de schorsing wordt door de schoolleiding eerst aan de ouders verteld en binnen 24 uur schriftelijk bevestigd.
Tussen het voornemen tot schorsing en de daadwerkelijke schorsing heeft de leerling geen toegang tot de les (wél tot de school!). De schoolleiding dient te voorkomen, dat de leerling achterstand oploopt. Van een schorsing voor een periode van langer dan 1 dag dient de schoolleiding het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar binnen 24 uur schriftelijk met opgave van redenen in kennis te stellen.
 

 
Verwijdering
Verwijdering is een wettelijke maatregel bij zodanig ernstig ongewenst gedrag, dat het schoolbestuur concludeert, dat de relatie school - leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. De schoolleiding doet een schriftelijk gemotiveerd voorstel tot verwijdering aan het bestuur. Voordat het besluit tot verwijdering wordt genomen, dient het bestuur zowel de betrokken leerkracht(en) als de ouders te horen. Het bestuur heeft - in overleg met de ouders - 8 weken tijd om ervoor te zorgen, dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. Lukt dat niet binnen 8 weken, dan kan het bestuur de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs te garanderen.
 
Het bestuur maakt het besluit tot verwijdering schriftelijk met opgave van redenen aan de ouders, de inspecteur en de leerplichtambtenaar bekend. In dit besluit staat vermeld, dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kunnen indienen bij het bestuur. Na ontvangst van een eventueel bezwaarschrift hoort het bestuur de ouders en neemt binnen 4 weken een beslissing, die wederom schriftelijk wordt medegedeeld aan de ouders, de inspecteur, de leerplichtambtenaar én de schoolleiding. De ouders kunnen tegen deze laatste beslissing in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.