Samen werken aan de toekomst

Klachtenregeling

Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. De bedoeling van die regeling is ervoor te zorgen, dat eventuele klachten op zorgvuldige wijze worden behandeld.
Een klacht kan gaan over een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van een beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen.

Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil of durft te betrekken. In een dergelijk geval kan hij of zij zich wenden tot de contactpersoon: Sandra van Dijk, groepsleerkracht. De contactpersoon heeft tot taak te luisteren en kan zo nodig verwijzen naar een vertrouwenspersoon, die onder meer zal nagaan of hij door bemiddeling het probleem of geschil kan oplossen.

Er is een vertrouwenspersoon (niet verbonden aan de school of het schoolbestuur); via verwijzing door de contactpersoon kan de bemiddeling van de vertrouwenspersoon worden ingeroepen. De vertrouwenspersoon kan zo nodig ook de weg wijzen naar hulpverleners of (voor aangifte) naar de politie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (behalve tegenover politie, bestuur en klachtencommissie). De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Een klager kan zo'n klacht echter ook zelfstandig indienen. Een klacht bij de commissie moet schriftelijk worden ingediend. Zij brengt een schriftelijk advies uit aan het bestuur.
 
Het bestuur beslist daarop binnen 4 weken of zij het advies volgt en of er maatregelen worden genomen. De klachtenregeling en de naam en het telefoonnummer van de klachtencommissie liggen voor iedereen ter inzage in de school. Zie ook website: www.agnesschool.nl en  www.trinamiek.nl