Samen werken aan de toekomst
Excellente leerlingen

In de groep zijn er veel verschillende kinderen. Kinderen met verschillende intelligenties en kinderen die qua stof  meer of minder aankunnen. Daarom geven wij les op drie niveaus. Voor sommige kinderen is dit niet voldoende. Die vragen meer uitdaging op een of meerdere gebieden.
Die uitdaging geven we na analyse van de toetsen, observaties van de leerkracht en het voeren van kind-gesprekken. Samen in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider kijken we naar de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft dit kind nodig?
Sommige kinderen vragen extra uitdaging  op rekengebied (rekenslim), andere kinderen weer op taalgebied (taalslim) of spellinggebied (spellingslim).  Er zijn ook kinderen die op elk gebied extra uitdaging nodig hebben. Wij noemen dit Out of the box werken.

Rekenslim
Hierbij wordt de lesstof vanaf groep 4 aangepast. Dit noemen wij compacten.
Daarnaast verrijken we de lesstof met andere rekenmaterialen zoals KIEN, Rekentijgers, Somplextra en plusschrift.
Taalslim
De kinderen werken in hun plusschrift die bij de methode hoort. Daarnaast wordt er verrijkt met opdrachten van o.a. Slimme Taal (SLO).
Spellingslim
De kinderen maken de verwerking in het plusschrift die bij de methode hoort. Daarnaast verrijken we de lesstof met bijvoorbeeld sleutelopdrachten.

Out of the box in to the map
Elke groep heeft out of the box materiaal in de klas staan. Dit zijn materialen die verrijking bieden. Dit kan op allerlei verschillende gebieden zijn zoals geschiedenis, natuur, techniek of aardrijkskunde.
Deze opdrachten hebben als doel het leren leren, leren denken en leren voor het leven bevorderen.