Samen werken aan de toekomst
Groep 1/2
 
Een dag in groep 1-2
Om ongeveer 08.23 uur gaan de schooldeuren open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun bekers in de bak voor de groep. Bij binnenkomst geven wij alle kinderen een hand en zoeken de kinderen hun stoel op.
Bij de deur ligt een schrift waarin u een mededeling aan de juf kwijt kunt, zodat wij als juffen alle aandacht aan de kinderen kunnen geven.
We starten de ochtend op maandag, dinsdag en donderdag in de kring en beginnen met het bespreken van de dag en de dagritme- kaarten.

Op de woensdagochtend en vrijdagochtend is het inloopochtend. Dit betekent dat er voor elk kind een werkje klaar ligt, waar u dan samen met uw kind even mee aan de slag kunt gaan.
De kring
In de kring starten we met de kalender en het catechese programma.
Tijdens de kring komen verschillende activiteiten en coöperatieve werkvormen aan bod zoals, taal, rekenen, spel, drama, muziek etc.
 
Taal
VVE:
Sinds mei 2008 is onze school officieel een VVE school. (Vroeg Voorschoolse Educatie).
Om aan de onderwijsbehoeften van VVE kinderen tegemoet te komen, dit is geïntegreerd in het lesprogramma.
 
Uitbreiden van woordenschat:
Gedurende de kleuterperiode wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat onder andere door: voorlezen, vertellen, liedjes, versjes en andere kringactiviteiten.
 
Voorbereiding groep 3 :
In de voorbereiding op groep 3 maken de kinderen al in de kleutergroepen kennis met letters. Via de Agnes Actueel stellen wij u op de hoogte welke letter er centraal staat. Uw kind mag dan ook voorwerpen meenemen waar deze letter in zit.
Verder besteden wij ook aandacht aan klanken in woorden zoals de begin-, midden- en eindklank, hakken/plakken van lettergrepen en later van klanken. 
 
Rekenen:
In groep 1/2 komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Omgaan met de telrij: Het aanleren van de telrij tot (minimaal ) 20.
     Denk aan: heen en terugtellen, vanaf een willekeurig getal verder tellen.
2. Omgaan met hoeveelheden: Bijv. vergelijken van hoeveelheden, getal patronen herkennen, eenvoudige       verdeelsituaties maken enz.
3. Omgaan met getallen: Bijv. Herkennen en benoemen van cijfers, in volgorde leggen van cijfers enz.
4. Meten en meetkunde: Hierbij komen lengte, gewicht, inhoud, tijd en geld aan bod.

Spelend werken:
Kleuterplein:
Wij werken met o.a. de methode Kleuterplein.
Hieruit behandelen we 5 thema's per schooljaar.
In deze methode komen taal, rekenen, gym, drama, muziek, tekenen en beeldende vorming aan bod. 
Bij onze creatieve vakken draait het om het proces en de ontwikkeling van de kinderen. Niet om het product.
Het spelend werken start vanuit de kring met behulp van het kiesbord.
De leerkracht bepaalt welke werkjes de kinderen moeten doen, een andere keer mogen ze vrij kiezen.
Er is één regel: je mag maar één keer wisselen van hoek/werkje.
 
Hoeken
In iedere hoek komen specifieke doelen naar voren zoals:
Sociaal emotionele ontwikkeling door samen te spelen.
Fantasiespel
Taal- en reken ontwikkeling
Creativiteitsontwikkeling
 
Zelfstandig werken
Kinderen leren in groep 1/2 om zelfstandig te werken.
Doelen van zelfstandig werken zijn:
  • Het kind leert om te gaan met uitgestelde aandacht.
  • Het kind leert hulp te vragen en te geven aan een ander.
  • Het kind leert zelf conflicten op te lossen.
  • Het kind leert zelf problemen op te lossen. Door te werken met een weektaak bevorderen wij het leren plannen en zelfstandig werken aan een opdracht.
  •  

Eten en drinken
Na het werken gaan we in de kring samen eten en drinken. Een gezonde koek of een stukje fruit en een beker/pakje drinken.
Op woensdag en donderdag is het fruitdag. De kinderen mogen dan alleen fruit mee naar school nemen.
Bij het middageten graag geen snoep of chocolade.
Graag namen op de trommel/beker/pakje etc.!
 
Naar het toilet
De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar het toilet. Uiteraard wordt ieder kind geholpen met knopen, riemen, e.d.
Een ongelukje zit in een klein hoekje, dus gaat het een keertje mis dan hebben wij reservekleding achter de hand. We gaan er wel vanuit, dat een kind van vier jaar zindelijk is.
 
Bewegingsonderwijs
Binnenspelen:
Gymlessen, met en zonder materiaal.
Spelletjes o.a. zang- en tikspel.
Wij vragen u de kinderen te leren om zichzelf aan en uit te kleden.
           
Buitenspelen:
Vrij spelen met of zonder materiaal.
Met materiaal zoals de karren, fietsen, zandbak, loopklossen, paardentuigen, klimmen, glijden.
Onder begeleiding zoals bij een spel zoals tikkertje en verstoppertje.
 
Muzikale vorming
We hebben de methode 123Zing! waar we op verschillende manieren met muziekonderwijs bezig zijn.
Nieuw liedje aanleren
Herhalen van oude liedjes
Luisteren naar muziek
Hanteren van muziekinstrumenten
Zangspelletjes
Bewegen op muziek

Engels
Op de Agnesschool wordt er met Engels gestart in groep 1. We maken daarbij gebruik van de methode 'Take it easy'.
Daarnaast proberen we Engels, daar waar mogelijk, te integreren in verschillende activiteiten, bijvoorbeeld bij verhalen vertellen, beeldend, muziek, taal en rekenen.
 
Vreedzame school
De vreedzame school levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat. We oefenen veel sociale vaardigheden en leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.  Aap en tijger staan hier centraal. Er zijn zes blokken waarin steeds een ander thema centraal staat. Hier wordt schoolbreed aan gewerkt.