Samen werken aan de toekomst
Hoe ziet dat er uit?

We onderscheiden in onze visie de volgende dimensies:

Pedagogische dimensie

Pedagogisch tact staat centraal waarbij van belang is om:
Het juiste te doen op het juiste moment ook in de ogen van de leerlingen.
We bieden rust en regelmaat waardoor kinderen zich vanuit veiligheid kunnen ontwikkelen.
Onze visie is dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze lekker in hun vel zitten, als ze plezier hebben en genieten. Wij zorgen voor rust en regelmaat in de school en een plezierige sfeer van veiligheid en geborgenheid. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich concentreren, durft het open en eerlijk te zijn, vragen te stellen, een eigen mening te geven, complimentjes te geven en te ontvangen en initiatieven te nemen. Welbevinden heeft een belangrijke positieve invloed op het leerproces. Wij waarderen en respecteren ieder kind zoals het is.
Er worden samenlevingsregels nageleefd en bewaakt waarbij er veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er is een aanbod van lessen, die een beroep doen op vaardigheden die te maken hebben met het omgaan met jezelf en met de ander. Hierbij gaan de kinderen actief aan de slag met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet alleen praten, ook samen doen. Zo leren kinderen hoe ze met plezier en respect omgaan met zichzelf en de ander. Via dergelijke activiteiten met een positieve insteek en door het gebruik van praktische protocollen willen wij zorgen voor een optimale sociale veiligheid.
 
Maatschappelijke dimensie
 
Ouders en leerkrachten zijn beiden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
Het begeleiden van de ontwikkeling van het kind zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Gesprekken met ouders over het verloop van die ontwikkeling en de afstemming van de zorg op de zorgbehoeften van het kind zijn dan ook in onze ogen zeer waardevol. Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Wij willen hen helpen met een positieve houding aan de samenleving deel te nemen, samen met ouders.
Tijdens ouderavonden praten we met ouders over onderwijsinhoudelijke en opvoedkundige onderwerpen, zoals rapportage, zorgverbreding, veiligheid op school. Verder vinden wij het belangrijk om een goede schoolgids en nieuwsbrief te hebben om ouders proactief op de hoogte te houden van wat wij doen en waarom. Betrokkenheid van ouders bij het meedenken en meehelpen van activiteiten op school is voor ons erg waardevol.

Levensbeschouwelijke dimensie
 
Respect voor jezelf, de ander en je omgeving.
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Op onze school maken kinderen kennis met het katholieke geloof. Geloven is voor ons: geloven in en met elkaar.
Wij willen de kinderen laten opgroeien tot kritische, flexibele, innovatieve en creatieve denkers voorbereid op de 21ste eeuw die kunnen functioneren in de voortdurend veranderende samenleving. Het stimuleren van samenwerking, reflectie, zelfverantwoordelijkheid, omgaan met diversiteit en het leren omgaan met ICT vormen nu en straks een steeds belangrijker onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Onderwijskundige dimensie

Het onderwijs gericht op de toekomst.
Gedegen onderwijs vinden wij belangrijk en daarom besteden we zorgvuldig aandacht aan goed onderwijs in alle vakgebieden. Als school gaan we ervan uit dat geen kind hetzelfde is. Wij bieden onderwijs op maat voor kinderen die het klassenniveau niet aan kunnen alsmede extra stof voor kinderen die meer aan kunnen dan de basisstof.
Bij alle vakgebieden geven we effectieve instructie en werken in niveaugroepen. We leren ze creatief en oplossingsgericht te denken. We willen de kinderen meer laten leren van elkaar door coöperatief werken aandacht te geven. In de weekplanning is ook een stuk zelfstandig werken opgenomen. Hierin leren we de kinderen zelfstandig hun werk in te delen en eigen activiteiten te kiezen in de vrije ruimte.
In de huidige tijd is het niet meer voldoende om veel kennis over bepaalde inhouden te hebben. We moeten sneller in kunnen spelen op nieuwe situaties. Leerlingen moeten leren te communiceren, samen te werken, creatief te denken, kritisch te zijn, probleemoplossend handelen en denken, sociale en culturele vaardigheden en zelf regulering (doelgericht en passend gedrag realiseren). Dit zijn de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de 21ste eeuw.
Naast het aanleren van basisvaardigheden als taal en rekenen besteden wij daarom in toenemende mate aandacht aan het ontwikkelen van andere talenten van leerlingen met name op het gebied van cultuur educatie.

Als school gaan we ervan uit dat geen kind hetzelfde is. Voor ieder kind leveren we zorg op maat.  Op meerdere momenten in het jaar nemen we toetsen af. De resultaten worden vergeleken met landelijke normen om vast te kunnen stellen waar de kinderen staan in hun leerontwikkeling. Belangrijker dan het testresultaat vinden wij de stappen die erna komen. We gebruiken handelingsplannen en kijken welke leermiddelen effectief inzetbaar zijn. De intern begeleider en remedial teacher bieden hierbij begeleiding aan leerkracht en leerling. Bij het bieden van onderwijs op maat is naast het welbevinden, de ontwikkelingsmogelijkheid van het kind voor ons belangrijk. Dit betekent dat wij als team ook kijken naar waar onze grenzen liggen om als school goed onderwijs te bieden. Hierover gaan we open en respectvol in gesprek met ouders om samen te bekijken wat het beste is voor het kind.

School-organisatorische dimensie
 
Wij zijn een lerende organisatie waarin we als team open staan voor leren van elkaar.
Teamleden zorgen ervoor dat zij bijblijven op het terrein van onderwijskundige ontwikkelingen. Onze teamscholing en individuele scholing zijn hier steeds op gericht. We willen vooral ook leren van elkaar. We staan open voor feedback op ons professionele handelen. We helpen elkaar onze competenties te vergroten. Waar het de kern van het leraarsvak betreft, de pedagogische en onderwijskundige activiteiten met kinderen en de specifieke leerling zorg, werken we aan de basiskwaliteit bij alle leerkrachten. Dit om de kwaliteit in de doorgaande lijn van het leerproces bij kinderen te kunnen waarborgen.
 
Verder vinden wij het belangrijk om als team goed samen te kijken wat aandachtspunten zijn voor de komende jaren en zijn er allemaal verantwoordelijk voor om de afspraken die we maken ook daadwerkelijk na te komen. We streven naar een systematische planningscyclus, goede beleidsdocumenten en naar constructief en gestructureerd overleg over onze activiteiten, zodat we steeds effectief werken.

Tot slot:
We staan als school voor kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind krijgt de kans zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Ons onderwijs moet voldoen aan de drie basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder 'relatie' verstaan we dat leerlingen zich geaccepteerd weten, dat ze voelen dat ze welkom zijn en zich veilig voelen. Met 'competentie' bedoelen we het vertrouwen en plezier in eigen kunnen. De basisbehoefte 'autonomie' betekent dat leerlingen weten dat ze, in elk geval voor een deel, hun leergedrag zelf kunnen sturen. Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij helpen.